ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1.ข้อมูลพื้นฐานปี 56(10 มิย.56).xls

Size 667,136 Bytes
2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls

Size 547,840 Bytes
3.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls

Size 41,472 Bytes
4.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls

Size 32,768 Bytes
5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 115,712 Bytes
6.ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls

Size 596,992 Bytes
7.ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xls

Size 44,032 Bytes
8.ข้อมูลนักเรียนพิการ.xls

Size 41,472 Bytes
9.ข้อมูลนักเรียนจบ ป.6.xls

Size 36,352 Bytes
10.ข้อมูลนักเรียนจบ ม.3.xls

Size 23,040 Bytes
11.ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xls

Size 23,040 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566[10-08-2559]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[04-01-2559]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล-จนจบการศึกษา[29-12-2559]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[16-12-2559]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. พ.ศ. 2566-2570[22-11-2559]
  นโยบายและจุดเน้นการบริหารการศึกษา ปีงบ2566[22-11-2559]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F 1.3074[14-11-2559]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน[14-11-2559]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[19-10-2559]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [21-09-2559]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง)[15-09-2559]
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564[06-09-2559]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 65[03-08-2559]
 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[18-04-2559]
 แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT[24-03-2559]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3-2565[18-03-2559]
 เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6[03-03-2559]
 โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา[24-11-2559]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565[24-11-2559]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[23-11-2559]


หน้าแรก