ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1.ข้อมูลพื้นฐานปี 58(10 มิ.ย58).xls

Size 89,088 Bytes
2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls

Size 545,792 Bytes
3.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls

Size 46,592 Bytes
4.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls

Size 32,768 Bytes
5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 78,848 Bytes
6.จำนวนนักเรียนแยกศาสนา.xls

Size 44,544 Bytes
7.ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xls

Size 43,008 Bytes
8.ข้อมูลนักเรียนพิการ.xls

Size 40,448 Bytes
9.ข้อมูลนักเรียนจบ ป.6.xls

Size 36,352 Bytes
10.ข้อมูลนักเรียนจบ ม.3.xls

Size 23,552 Bytes
11.ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xls

Size 22,528 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566[10-08-2559]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[04-01-2559]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล-จนจบการศึกษา[29-12-2559]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[16-12-2559]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. พ.ศ. 2566-2570[22-11-2559]
  นโยบายและจุดเน้นการบริหารการศึกษา ปีงบ2566[22-11-2559]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F 1.3074[14-11-2559]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน[14-11-2559]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[19-10-2559]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [21-09-2559]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง)[15-09-2559]
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564[06-09-2559]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 65[03-08-2559]
 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[18-04-2559]
 แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT[24-03-2559]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3-2565[18-03-2559]
 เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6[03-03-2559]
 โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา[24-11-2559]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565[24-11-2559]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[23-11-2559]


หน้าแรก