รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่9-2565

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-10-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่9-2565.pdf

Size 4,198,383 Bytes
รายละเอียดรายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ของ::ข้อมูลสารสนเทศ
  1 2 page 1 / 2
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2-2566[24-02-2565]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2566[30-01-2565]
 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ[25-01-2565]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10-2565[04-01-2565]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่9-2565[27-10-2565]
 รายงานการประชุม ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8 - 2565[01-09-2565]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่7-2565[19-07-2565]
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563[04-07-2565]
 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนวัดช่องเขา[04-07-2565]
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ของโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง[30-06-2565]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่6-2565[27-06-2565]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4-2565[27-04-2565]
 รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [25-02-2565]
 รายงานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2-2565[11-02-2565]
 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5[23-09-2565]
 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนการคิดขั้นสูง ตามแนวทางการประเมิน PISA[31-08-2565]
 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการพัฒนาการสอนการคิดขั้นสูง ชั้นป.4-ป.6[31-08-2565]
 รายงานผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ปน3 ด้วยกระบวนการ3C Model[12-10-2565]
 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้ศาสตร์พระราชา[08-09-2565]
 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดน้ำและอากาศที่ขาดไม่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [21-02-2565]


หน้าแรก