รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มนโยบายและแผน


ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63

    ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-08-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1.ข้อมูลพื้นฐาน นร ณ วันที่ 18 กค.63.xls

Size 70,144 Bytes
2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น (รายอำเภอ).xlsx

Size 310,181 Bytes
2.1ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น (รายกลุ่ม รร).xlsx

Size 493,469 Bytes
3.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls

Size 156,672 Bytes
4.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls

Size 92,672 Bytes
5.ข้อมูลแยกตามขนาด (3 ขนาด).xls

Size 109,568 Bytes
5.1ข้อมูลแยกตามขนาด (5 ขนาด).xls

Size 116,224 Bytes
6.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา.xlsx

Size 27,079 Bytes
7.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx

Size 21,539 Bytes
8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ.xlsx

Size 25,538 Bytes
9.ข้อมูลการเดินทาง นร อยู่ห่างเกิน 3 กม.xlsx

Size 18,099 Bytes
10.ข้อมูลนักเรียนพิการ.xlsx

Size 19,721 Bytes
11.ข้อมูล นน สส เทียบเกณฑ์มาตรฐาน.xlsx

Size 33,417 Bytes
12. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6 (ปี 62).xlsx

Size 23,288 Bytes
13. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3 (ปี 62).xlsx

Size 16,737 Bytes
14. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xlsx

Size 16,984 Bytes
สารสนเทศทางการศึกษา63.pdf

Size 2,817,249 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนโยบายและแผน
  1 page 1 / 1
 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)[04-07-2563]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63[24-08-2563]


หน้าแรก