รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์


นโยบาย สพฐ. 4 ด้าน สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

     นโยบาย สพฐ. 4 ด้าน สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-04-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ.pdf

Size 2,332,338 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 page 1 / 46
 รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการ บุคลากร นักเรียน จากเหตุการณ์โกดังพรุ ดอกไม้ไฟระเบิดในเขตเทศบาลตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส[29-08-2566]
 โครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [24-08-2566]
  ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน[22-08-2566]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904[22-08-2566]
  แจ้งผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร [22-08-2566]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online[22-08-2566]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล[22-08-2566]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567[22-08-2566]
 ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ[18-08-2566]
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน [10-08-2566]
 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากร[09-08-2566]
 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 [09-08-2566]
 การประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[08-08-2566]
 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)[04-08-2566]
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์งาน ฉลองโรงเรียน ครบรอบ 111 ปี[21-07-2566]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์[20-07-2566]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต[20-07-2566]
 โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลก[20-07-2566]
 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น[20-07-2566]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร[20-07-2566]


หน้าแรก