รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

    ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-05-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
16052566.pdf

Size 9,083,942 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 page 1 / 48
 มอบเกียรติบัตรสำหรับกิจกรรมการประกวดสปอตโทร?ัศน์รณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รอบคัดเลือก[24-06-2566]
 ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน “THACCA SPLASH” – Soft Power Forum ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “CULTURE AS FUTURE”[24-06-2566]
 สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567[29-03-2566]
  แจ้งรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ที่ส่งผลงานการประกวดคลิปวีดีทัศน์[18-03-2566]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer Season3[18-03-2566]
 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2567[18-03-2566]
 สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567[15-03-2566]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567[15-03-2566]
 ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2567[15-03-2566]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการประจำงบประมาณ พ.ศ.2567[07-02-2566]
 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ[07-02-2566]
 ประชาสัมพันธ์การใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ บนซูปเปอร์แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" [08-01-2566]
 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ของศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี[08-01-2566]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ ไขความลับแห่งวิทยาศาสตร์ [08-01-2566]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด รักษ์โลก เลิกใช้พลาสติก[08-01-2566]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการบริหารงานเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ [08-01-2566]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ประจำปีงบประมาณ 2567[08-01-2566]
 สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566[24-11-2566]
 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[24-11-2566]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 3[24-11-2566]


หน้าแรก