รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


แจ้งเวียนหนังสือรายงานสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    ด้วย จังหวัดปัตตานี ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0413.3/ว255 ลว.8 พฤษภาคม 2566 เรื่องรายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อโปรดทราบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-05-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
หนังสือเวียน

Size 959,859 Bytes
รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565.pdf

Size 12,528,459 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 แจ้งเวียนหนังสือรายงานสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2565[23-05-2566]
 แจ้งเวียนการจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะเก้าอี้นักเรียน[18-05-2566]
 แจ้งเวียนหนังสือแนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมที่สิ้นสุดการดำเนินงาน[18-05-2566]
 แจ้งเวียนหนังสือกำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม[10-04-2566]
 แจ้งเวียนข้อปฏิบัติการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สพฐ[28-02-2566]
 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ[17-01-2566]
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[11-01-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[04-10-2566]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2563[10-11-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[29-05-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[23-05-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[21-05-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[16-05-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[30-04-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-04-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[17-04-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[03-04-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[14-03-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[14-03-2566]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[01-03-2566]


หน้าแรก