รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


แจ้งเวียนหนังสือรายงานสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    ด้วย จังหวัดปัตตานี ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0413.3/ว255 ลว.8 พฤษภาคม 2566 เรื่องรายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อโปรดทราบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-05-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
หนังสือเวียน

Size 959,859 Bytes
รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565.pdf

Size 12,528,459 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 ค่าการศึกษาบุตร [04-06-2566]
 รายการโอนเงินอุดหนุน70%โรงเรียน 115 โรง[04-06-2566]
 แบบ บก.06 (จัดซื้อรถบรรทุก )[23-05-2566]
 รายชื่อผู้ทิ้งงาน ปีงบประมาณ 2567 ลว.16.05.67[16-05-2566]
 รายชื่อผู้ทิ้งงาน ปีงบประมาณ 2567 ลว17.04.67[17-04-2566]
 รายชื่อผู้ทิ้งงาน ปีงบประมาณ 2567[01-04-2566]
 รายชื่อผู้ทิ้งงาน ปีงบประมาณ 2567 ลว.27.03.67[27-03-2566]
 รายชื่อผู้ทิ้งงาน ปีงบประมาณ 2567[27-03-2566]
 แจ้งพนักงานราชการเพื่อทราบเกี่ยวกับเงินตกเบิก[08-03-2566]
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ปีงบประมาณ 2567 ลง.27 ก.พ.66[01-03-2566]
 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 10 มค.67[22-02-2566]
 ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน ๖๐ คน ที่ไม่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทน[07-02-2566]
 รายชื่อผู้ทิ้งงาน ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567[24-01-2566]
 รายชื่อผู้ทิ้งงาน ปีงบประมาณ 2567[18-01-2566]
 แจ้งเวียนหนังสือรายงานสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2565[23-05-2566]
 แจ้งเวียนการจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะเก้าอี้นักเรียน[18-05-2566]
 แจ้งเวียนหนังสือแนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมที่สิ้นสุดการดำเนินงาน[18-05-2566]
 แจ้งเวียนหนังสือกำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม[10-04-2566]
 แจ้งเวียนข้อปฏิบัติการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สพฐ[28-02-2566]
 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ[17-01-2566]


หน้าแรก