กลุ่มอำนวยการ

 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของธนาคารกรุงไทย
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • แบบขอรับหนังสือรับรองสิทธิและรับรองเงินเดือน
 • แบบขอรับหนังสือรับรองสิทธิและรับรองเงินเดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • แบบขอรับหนังสือรับรองสิทธิและรับรองเงินเดือน
 • แบบคำขอรับรองสิทธิและรับรองเงินเดือน
 • รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนมีนาคม
 • รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2561
 • บันทึกความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559
 • แบบขอนุญาตถ่ายเอกสาร
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC3
 • งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2563
 • แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย
 • แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท
 • แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต
 • แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยากรอิสลามแบบเข้ม
 • แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียน
 • การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
 • คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
 • คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ O13
 • คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ O13
 • แบบฟอร์มวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ
 • คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ
 • แบบฟอร์มวิธีคัดเลือก
 • รายงานขอจ้างสอนวิชาศาสนาอิสลาม
 • รายงานขอจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
 • แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
 • แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 • แบบใบขอยกเลิกวันลา
 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏฺิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 • แบบใบลาอุปสมบท
 • แบบใบลาพักผ่อน
 • แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบการขอเพิ่มวุฒิ/ใช้วุฒิ
 • การขออนุญาตลาไปต่างประเทศ
 • การขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
 • แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบ 7127)
 • แบบฟอร์มขอลาออก (พนักงานราชการ/ลูกจ้าง)
 • แบบสำรวจความต้องการวิชาเอก
 • แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
 • แบบคำขอมีบัตรรับรองการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • เอกสารการอบรม PLC
 • แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
 • แบบฟอร์มขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
 • แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
 • แบบคำขอมีบัตร ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน
 • แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 • กลุ่มนโยบายและแผน

 • แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F 1.3074
 • โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 • แบบฟอร์มการจำหน่ายนักเรียน
 • แบบ ลส.
 • แนวทางการดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ
 • แบบฟอร์ม พฐ.
 • แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา