[ข่าวทางการเงิน] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดฯ ปีงบประมาณ2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ IC3... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องสมุด... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างDLTV [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
เผยแพร่แผนปรับปรุงซ่อมแซมโดมอเนกประสงค์... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน 2562... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถม)... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
อุปกรณ์วิชางานเกษตร [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
เครื่องมัลติมีเดีย โทรทัศน์ Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถมมัธยม... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถม... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]