[ข่าวทางการเงิน] สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ธันวาคม 2564... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 มีนาคม 2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 กุมภาพันธ์ 2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 มกราคม 2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 พฤศจิกายน 2564... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ พฤษจิกายน 2562 - มีนาคม 2563... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]