[ข่าวทางการเงิน] ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จัดซื้อจัดจ้างDLTV... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]