กลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดวิทยฐานะ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มงานวินัยและนิติกร