สรุปผลการส่งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กลุ่ม/หน่วย
 กลุ่มอำนวยการ[13]  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์[111]  กลุ่มบริหารงานบุคคล[89]  กลุ่มนโยบายและแผน[2]
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[28]  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล[9]  หน่วยตรวจสอบภายใน[0]  งานประชาสัมพันธ์[912]
 กลุ่ม DLICT[0]  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา[0]  ศูนย์เทคโนโลยี[0]  กลุ่มกฎหมายและคดี[5]

 โรงเรียนในสังกัด
 วัดนาประดู่[0]  บ้านควนประ[0]  บ้านนาประดู่[0]  บ้านควนโนรี[0]
 บ้านป่าไร่[0]  บ้านควนลังงา[0]  วัดทรายขาว[1]  สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้[0]
 บ้านเกาะตา[0]  วัดอรัญวาสิการาม[2]  บ้านบาเงง[1]  บ้านคลองหิน[0]
 วัดธนาภิมุข[0]  บ้านโผงโผง[0]  บ้านนาเกตุ[1]  วัดภมรคติวัน[0]
 บ้านตุปะ[0]  บ้านชะเมา[0]  บ้านควนลาแม[0]  บ้านบาโงฆาดิง[0]
 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)[3]  วัดนิคมสถิต[0]  บ้านยางแดง[1]  บ้านล้อแตก[0]
 บ้านนาค้อใต้[0]  วัดมะกรูด[0]  บ้านโคกโพธิ์[0]  บ้านทุ่งยาว[0]
 บ้านสามยอด[0]  บ้านท่าคลอง[0]  บ้านโคกต้นสะตอ[0]  วัดบันลือคชาวาส[0]
 บ้านควนแตน[0]  บ้านท่าเรือ[0]  นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์[0]  วัดสุนทรวารี[0]
 บ้านป่าบอน[0]  บ้านดอนเค็ด[0]  บ้านนาค้อกลาง[0]  บ้านนาค้อเหนือ[0]
 บ้านบราโอ[0]  บ้านประจัน[0]  บ้านบูโกะ[0]  ชุมชนบ้านบือแนปีแน[0]
 บ้านบราโอ(สาขากูนิง)[0]  ชุมชนบ้านพงสตา[1]  บ้านสิเดะ[0]  บ้านอีบุ๊[0]
 บ้านศาลาสอง[7]  บ้านอาโห[0]  บ้านบากง[0]  ชุมชนบ้านสะนอ[0]
 อนุบาลยะรัง[0]  บ้านกระโด[0]  บ้านบินยา[0]  บ้านกาแลสะนอ[0]
 ตลาดนัดบาซาเอ[0]  บ้านกรือเซะ[0]  บ้านต้นทุเรียน[0]  บ้านระแว้ง[0]
 ต้นพิกุล[0]  วัดเกาะหวาย[0]  บ้านบ้านคางา[0]  ชุมชนวัดอัมพวนาราม[0]
 ตลาดปรีกี[0]  บ้านละหารยามู[0]  บ้านสายชล[0]  บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)[0]
 ชุมชนบ้านต้นสน[0]  บ้านอินทนิล[0]  บ้านโคกขี้เหล็ก[0]  วัดโคกหญ้าคา[0]
 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ[0]  บ้านต้นแซะ[0]  ตลาดนัดต้นมะขาม[0]  บ้านกูวิง[0]
 บ้านสมาหอ[10]  บ้านลางสาด[0]  บ้านกระเสาะ[2]  บ้านแขนท้าว[1]
 บ้านคลองช้าง(มายอ)[0]  บ้านเกาะจัน[0]  บ้านตรัง[0]  บ้านเขาวัง[1]
 บ้านบูดน[0]  บ้านมะหุด[0]  บ้านควนหยี[0]  บ้านบาโง[0]
 บ้านปานัน[0]  บ้านบาตะกูโบ[0]  มายอ(สถิตย์ภูผา)[0]  บ้านถนน[0]
 บ้านดูวา[0]  บ้านกระหวะ[0]  บ้านราวอ[0]  บ้านบาละแต[0]
 บ้านปาลัส[4]  บ้านด่าน[0]  ชุมชนบ้านเมืองยอน[0]  บ้านเจาะบาแน[0]
 บ้านบูเกะกุง[0]  บ้านน้ำใส[0]  บ้านสะกำ[0]  บ้านกูบังบาเดาะ[0]
 วัดบุพนิมิต[0]  บ้านโคกเหรียง[0]  วัดป่าสวย[0]  บ้านคลองทราย[0]
 บ้านต้นโตนด[0]  บ้านวังกว้าง[0]  บ้านควนแปลงงู[0]  บ้านปลักปรือ[0]
 บ้านคูระ[0]  บ้านตันหยง[0]  บ้านม่วงเตี้ย[1]