แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ผ่านระบบ e-GP ระยะที่ 5... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 แจ้งเวียนหนังสือกำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors)... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC4... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายทั้งระบบอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ6833... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข953ปน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ ระบบส่องสว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประจำเดือนมีนาคม2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค4216ปน ปนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นโดยวิธีคัดเลือก... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง3037ปน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมราวระเบียงผ้าม่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 page 1 / 3