ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ประกาศผู้ขนะวัสดุโครงการวันสงกรานต์... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ประกาศผู้ชนะซื้อดอกไม้พิธีทางศาสนาพุทธ ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ประกาศเผู้ชนะครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์-อุปกรณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ปีงบประมาณ2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดฯ ปีงบประมาณ2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะซื้อกรอบรูปโครงการวันครู... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการวันครู... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพันดาว (ห้องสตูดิโอถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์)... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวนเงิน 8,455 บาท... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4216 ปัตตานี จำนวนเงิน 16,452.32... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวนเงิน 25,350 บาท... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวนเงิน 274,800 บาท... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน mypsd.V.8.D จำนวนเงิน 19,900 บาท... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบคลังวัสดุ mypsd.V.8.T จำนวนเงิน 15,900 บาท... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 953 ปัตตานี จำนวนเงิน 21,696.78 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บน 1905 ปัตตานี จำนวนเงิน 11,140 บา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 page 1 / 4