เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน.pdf

Size 138,235 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน ของ::กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 4 / 28
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2566[12-07-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน2566[12-07-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนมิถุนายน2566[12-07-2566]
 ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มิถุนายน 2566[07-07-2566]
 ค่าก่อสร้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำของ และค่าวัสดุ[05-07-2566]
 คืนเงินประกันสัญญา ค่าวัสดุ ค่าหนังสือ และค่าถ่ายเอกสาร[04-07-2566]
 ค่าใช้จ่ายไปราชการของคุณครูในสังกัด สพป.ปน.2 [02-07-2566]
 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน[21-06-2566]
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566[19-06-2566]
 ค่าจ้างทำของ และค่าวัสดุ[19-06-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566[09-06-2566]
 ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าก่อสร้าง และค่าถ่ายเอกสาร[09-06-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566[08-06-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566[08-06-2566]
 ค่าการศึกษาบุตร [08-06-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2566[12-05-2566]
 ค่าวัสดุ และคืนเงินประกันสัญญา[31-05-2566]
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์คอมฯ[24-05-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนเมษายน 2566[16-05-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2566[12-05-2566]


หน้าแรก