สารสนเทศทางการศึกษา 2559

    สารสนเทศทางการศึกษา 2559 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
สารสนเทศทางการศึกษา59.pdf

Size 1,222,348 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 2 / 5
 นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2[07-11-2563]
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2563]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2563]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2563]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2563]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2563]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2563]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2563]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2563]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2563]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2563]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2563]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2563]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2563]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2563]


หน้าแรก