ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64

    ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-07-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 25 มิย 64).xls

Size 72,192 Bytes
2. ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น รายอำเภอ.xlsx

Size 259,249 Bytes
3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls

Size 143,872 Bytes
4. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls

Size 90,624 Bytes
5. ข้อมูลโรงเรียนตามขนาด (3 ขนาด).xls

Size 113,152 Bytes
6. ข้อมูลโรงเรียนตามขนาด (5 ขนาด).xls

Size 118,272 Bytes
7. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx

Size 23,017 Bytes
8. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามศาสนา.xlsx

Size 23,165 Bytes
10. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ.xlsx

Size 25,017 Bytes
10. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ.xlsx

Size 25,017 Bytes
11. ข้อมูลนักเรียน อยู่ห่างเกิน 3 กม.xlsx

Size 18,764 Bytes
12. ข้อมูลภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนส.xlsx

Size 193,386 Bytes
13. ข้อมูลภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ.xlsx

Size 172,366 Bytes
14. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6 ปี กศ.63.xlsx

Size 18,408 Bytes
15. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3 ปี กศ.63.xlsx

Size 12,960 Bytes
16. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปี กศ.63.xlsx

Size 11,232 Bytes
17. ข้อมูลนักเรียนเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา.xlsx

Size 18,932 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 3 / 5
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2564]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2564]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2564]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2564]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2564]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2564]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2564]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2564]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2564]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2564]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2564]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2564]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2564]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2564]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2564]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2564]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2564]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2564]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2564]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2564]


หน้าแรก