โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา.docx

Size 86,765 Bytes
รายละเอียดแบบฟอร์ม ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 3 / 5
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2564]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2564]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2564]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2564]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2564]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2564]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2564]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2564]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2564]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2564]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2564]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2564]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2564]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2564]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2564]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2564]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2564]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2564]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2564]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2564]


หน้าแรก