รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-04-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

Size 3,905,641 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 2 / 5
 นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2[07-11-2565]
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2565]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2565]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2565]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2565]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2565]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2565]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2565]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2565]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2565]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2565]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2565]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2565]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2565]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2565]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2565]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2565]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2565]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2565]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2565]


หน้าแรก