ข้อมูลสารสนเทศ ปี 65

    ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-08-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (ณ วันที่ 10 มิถุ.xls

Size 72,192 Bytes
2. ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น รายอำเภอ.xlsx

Size 240,674 Bytes
3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xlsx

Size 69,796 Bytes
4. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xlsx

Size 47,312 Bytes
5. ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xlsx

Size 88,748 Bytes
6. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx

Size 23,289 Bytes
7. จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา.xlsx

Size 22,391 Bytes
8. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามอายุ.xlsx

Size 40,685 Bytes
9. จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ.xlsx

Size 24,394 Bytes
10. ข้อมูลนักเรียนพิการ.xlsx

Size 19,930 Bytes
11. ข้อมูลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.xlsx

Size 19,050 Bytes
12. ข้อมูภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ.xlsx

Size 23,625 Bytes
13.ข้อมูลภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนส.xlsx

Size 26,580 Bytes
14. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6 ปี กศ 2564.xlsx

Size 18,497 Bytes
15. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3 ปี กศ 2564.xlsx

Size 13,590 Bytes
16. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปี กศ.2564.xlsx

Size 12,778 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 4 / 5
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2565]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2565]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2565]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2565]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2565]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2565]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2565]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2565]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2565]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2565]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2565]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2565]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2565]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2565]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2565]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2565]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2565]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2565]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2565]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2565]


หน้าแรก