โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-09-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
รูปเล่มงบนอกแแผนปฏิบัติการ ปี2565 (งบ สพฐ.และ.pdf

Size 2,458,923 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[12-12-2565]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน[12-12-2565]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566[12-12-2565]
 นโยบายและจุดเน้นการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567[24-11-2565]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ 2567[31-10-2565]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566[10-08-2565]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[04-01-2565]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล-จนจบการศึกษา[29-12-2565]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[16-12-2565]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. พ.ศ. 2566-2570[22-11-2565]
  นโยบายและจุดเน้นการบริหารการศึกษา ปีงบ2566[22-11-2565]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F 1.3074[14-11-2565]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน[14-11-2565]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[19-10-2565]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [21-09-2565]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง)[15-09-2565]
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564[06-09-2565]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 65[03-08-2565]
 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[18-04-2565]
 แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT[24-03-2565]


หน้าแรก