บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-10-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแ.pdf

Size 8,847,738 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 4 / 5
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2565]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2565]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2565]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2565]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2565]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2565]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2565]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2565]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2565]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2565]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2565]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2565]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2565]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2565]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2565]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2565]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2565]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2565]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2565]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2565]


หน้าแรก