แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล-จนจบการศึกษา

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-12-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จนจบการศึกษา.pdf

Size 1,923,259 Bytes
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 3 / 5
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2565]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2565]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2565]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2565]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2565]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2565]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2565]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2565]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2565]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2565]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2565]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2565]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2565]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2565]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2565]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2565]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2565]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2565]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2565]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2565]


หน้าแรก