แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง)

    แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-09-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แผนปฎิบัติการ ปี 65 ปรับปรุง.pdf

Size 5,301,495 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 2 / 5
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3-2565[18-03-2565]
 เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6[03-03-2565]
 โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา[24-11-2565]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565[24-11-2565]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[23-11-2565]
 นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2[07-11-2565]
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2565]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2565]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2565]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2565]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2565]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2565]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2565]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2565]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2565]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2565]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2565]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2565]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2565]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2565]


หน้าแรก