แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง)

    แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-09-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แผนปฎิบัติการ ปี 65 ปรับปรุง.pdf

Size 5,301,495 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 5 / 5
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2565]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2565]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2565]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2565]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2565]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2565]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2565]


หน้าแรก