ข้อมูล 10 มิ.ย. 60

     ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(สรุป) 2.ข้อมูลพื้นฐานปี 60(แยกรายชั้น) 3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60 (ขยายโอกาส) 4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา) 5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60.xls

Size 138,240 Bytes
2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls

Size 568,320 Bytes
3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(ผู้บริหาร 1 ตค60).xls

Size 82,432 Bytes
5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 107,008 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[12-12-2560]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน[12-12-2560]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566[12-12-2560]
 นโยบายและจุดเน้นการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567[24-11-2560]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ 2567[31-10-2560]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566[10-08-2560]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[04-01-2560]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล-จนจบการศึกษา[29-12-2560]
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[16-12-2560]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. พ.ศ. 2566-2570[22-11-2560]
  นโยบายและจุดเน้นการบริหารการศึกษา ปีงบ2566[22-11-2560]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F 1.3074[14-11-2560]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน[14-11-2560]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[19-10-2560]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [21-09-2560]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง)[15-09-2560]
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564[06-09-2560]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 65[03-08-2560]
 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[18-04-2560]
 แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT[24-03-2560]


หน้าแรก