ข้อมูล 10 มิ.ย. 60

     ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(สรุป) 2.ข้อมูลพื้นฐานปี 60(แยกรายชั้น) 3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60 (ขยายโอกาส) 4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา) 5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60.xls

Size 138,240 Bytes
2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls

Size 568,320 Bytes
3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(ผู้บริหาร 1 ตค60).xls

Size 82,432 Bytes
5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 107,008 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 page 3 / 5
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2560]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2560]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2560]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2560]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2560]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2560]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2560]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2560]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2560]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2560]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2560]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2560]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2560]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2560]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2560]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2560]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2560]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2560]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2560]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2560]


หน้าแรก