ค่ารักษาพยาบาล

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2566
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ค่ารักษาพยาบาล.pdf

Size 73,508 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน ของ::กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 3 / 28
 ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ และค่าพาหนะ[25-09-2566]
 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าสื่อ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างทำของ[20-09-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนสิงหาคม 2566[18-09-2566]
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566[18-09-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2566[14-09-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2566[14-09-2566]
 ค่าซ่อมแซม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุ[13-09-2566]
 ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร และคืนเงินประกันสัญญา[30-08-2566]
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน [28-08-2566]
 ค่ารักษาพยาบาล [28-08-2566]
 ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาไทย [28-08-2566]
 เงินอุดหนุนภูมิทายาท [28-08-2566]
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าก่อสร้าง และค่าวัสดุ[22-08-2566]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566[16-08-2566]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม2566[11-08-2566]
 ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุ[09-08-2566]
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 30%[06-08-2566]
 ค่าการศึกษาบุตร [04-08-2566]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา และค่าถ่ายเอกสาร[25-07-2566]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ค่าพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร และคืนเงินประกันสัญญา[19-07-2566]


หน้าแรก