ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าจ้างทำของ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทรอ์เน็ต และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำของ คืนเงินประกันสัญญา ค่าพาหนะ และค่าอินเทอร์เน็ต... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสิ่งของ และค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าจ้างทำของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าพาหนะ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าจ้างทำของ ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ และค่าพาหนะ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าจ้างทำของ ค่าเช่า ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าจ้างทำของ ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าจ้างทำของ และค่าจ้างจัดโครงการฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% ภาคเรียนที่ 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าพาหนะ ค่าจ้างทำของ ค่าวัสดุ และค่าก่อสร้าง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าก่อสร้าง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ และค่าพาหนะ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าสื่อ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างทำของ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่ารักษาพยาบาล [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาไทย [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 1 / 11