ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 คืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 เงินอุดหนุนจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/65 30%... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 66[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจังหวัดสตูล ควบคุม ดูแลนักเรียน ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม ค่าโครงการ และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.บ้านน้ำใส[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึก๋ษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าจัดซื้อสื่อฯ และค่าซ่อมแซม[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าจัดซื้อสื่อฯ คืนเงินประกันสัญญา ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 4 / 11