ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.บ้านน้ำใส[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าการศึก๋ษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าจัดซื้อสื่อฯ และค่าซ่อมแซม[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าจัดซื้อสื่อฯ คืนเงินประกันสัญญา ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/65 70%[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าจ้างโครงการฯ และค่าก่อสร้างอาคารเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุโครงการฯ (4 โรงเรียน)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่ารถรับส่งนักเรียน และค่าวัสดุโครงการฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุโครงการ และค่ารถรับส่งนักเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุโครงการฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินทุนภูมิทายาท ประจำปี 2565 [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง,คืนเงินประกันสัญญา,ค่าวัสดุโครงการฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้างอาคาร รร.นิคมฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 โครงการวิถีพุทธ.โครงการส่งเสริมอาชีพ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 2565 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 4 / 10