สื่อพัฒนาฯ ค่าซ่อมแซม และค่าพาหนะ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 เงินอุดหนุน จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2564 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าซ่อมแซม และค่าโครงการฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 เงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/64... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 คืนเงืนประกันสัญญา และค่าซ่อมแซมฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ถอนเงินประกันสัญญา ค่าซ่อมแซม และค่าก่อสร้าง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และค่าวัสดุ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 สื่ออ่านออกเขียนได้ และวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 สื่อโครงการฯ และค่าซ่อมแซม .[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ถอนเงินประกันสัญญา และสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ซื้อสื่อการเรียนการสอน/ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/ซ่อมแซมอาคารเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 สื่ออ่านออกเขียนได้ และปรับปรุงอาคารฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 7 / 10