ค่าใช้จ่ายโรงเรียนวิถีพุทธ [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 คืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น และครุภัณฑ์การเรียนการสอน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าเรือ [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2565[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง และคืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการความไม่สงบ ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ก.ค 65 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 คืนเงินประกันสัญญา (รร.ไทยรัฐวิทยา)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 คืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 คืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุ รร.บ้านวังกว้าง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 คืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าอินเทอร์เน็ต [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 คืนเงินประกันสัญญา และค่าซ่อมแซมฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 รายการโอนของงบดำเนินงาน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 6 / 11