ค่าการศึกษาบุตร [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าวัสดุ และคืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์คอมฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าวัสดุ และค่าถ่ายเอกสาร[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำของ คืนเงินประกันสัญญา และค่าน้ำมันฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าจ้างทำของ ค่าวัดุ และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนประชารัฐ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 คืนเงินประกันสัญญา ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ค่าพาหนะ และคืนประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าพาหนะ ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม และค่าก่อสร้างฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม และครุภัณฑ์[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 2 / 10