เงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/64... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 คืนเงืนประกันสัญญา และค่าซ่อมแซมฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ถอนเงินประกันสัญญา ค่าซ่อมแซม และค่าก่อสร้าง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และค่าวัสดุ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 สื่ออ่านออกเขียนได้ และวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 สื่อโครงการฯ และค่าซ่อมแซม .[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ถอนเงินประกันสัญญา และสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ซื้อสื่อการเรียนการสอน/ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/ซ่อมแซมอาคารเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 สื่ออ่านออกเขียนได้ และปรับปรุงอาคารฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ซื้อการเรียนการสอน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและระบบไฟฟ้า... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าไฟฟ้า ต.ค.64/ซ่อมแซมอาคารเรียน/จัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/สื่ออ่านออกเขียนได้/ถอนเงินประกันสัญญา/สื่อโคร... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 สื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ซื้อสื่อการใช้ภาษาไทย,ซื้อสื่อสะเต็ม,ซื้อสื่อคิดวิเคราะห์... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 8 / 11