ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ซื้อการเรียนการสอน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและระบบไฟฟ้า... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าไฟฟ้า ต.ค.64/ซ่อมแซมอาคารเรียน/จัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/สื่ออ่านออกเขียนได้/ถอนเงินประกันสัญญา/สื่อโคร... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 สื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ซื้อสื่อการใช้ภาษาไทย,ซื้อสื่อสะเต็ม,ซื้อสื่อคิดวิเคราะห์... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% ภาคเรียนที่ 2 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน ตุลาคม 2564 [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ซื้อสื่อการเรียนการสอน/ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/ซ่อมแซมอาคารเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนงิน สพป.ปน.2 [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 8 / 10