เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/65 70%[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2565... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าจ้างโครงการฯ และค่าก่อสร้างอาคารเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าวัสดุโครงการฯ (4 โรงเรียน)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่ารถรับส่งนักเรียน และค่าวัสดุโครงการฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุโครงการ และค่ารถรับส่งนักเรียน... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุโครงการฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินทุนภูมิทายาท ประจำปี 2565 [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง,คืนเงินประกันสัญญา,ค่าวัสดุโครงการฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้างอาคาร รร.นิคมฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 โครงการวิถีพุทธ.โครงการส่งเสริมอาชีพ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 2565 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านวังกว้าง... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน สิงหาคม 2565 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าวัสดุโครงการวิถีพุทธ รร.บ้านโคกโพธิ์... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น วิถีพุทธ ลูกเสือ ฯลฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าใช้จ่ายโรงเรียนวิถีพุทธ [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 5 / 11