ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน มกราคม 2566 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าการศึกษาบุตร กุมภาพันธ์ 2566 [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 รายการเงินอุดหนุนนวัตกรรมการจัดการศึกษา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน รอบ 2 [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 คืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/65 30%... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 66[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจังหวัดสตูล ควบคุม ดูแลนักเรียน ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม ค่าโครงการ และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 3 / 10