ค่าวัสดุ และค่าถ่ายเอกสาร[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าก่อสร้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำของ คืนเงินประกันสัญญา และค่าน้ำมันฯ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าจ้างทำของ ค่าวัดุ และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนประชารัฐ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 คืนเงินประกันสัญญา ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ค่าพาหนะ และคืนประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าพาหนะ ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม และค่าก่อสร้างฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าซ่อมแซม และครุภัณฑ์[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน มกราคม 2566 ... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าการศึกษาบุตร กุมภาพันธ์ 2566 [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 3 / 11